ஆக்ஸிஜனை சுவாசிக்காத முதல் ‘விலங்கு’ – விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு

நீங்கள் ஆக்ஸிஜன் இல்லாமல் பூமியில் வாழ முடியாது இதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்வீர்கள் என நம்புகிறேன். அடிப்படையில் பூமியில் உள்ள அனைத்து பல்லுயிர் உயிரினங்களும் ஆக்ஸிஜனைப் பயன்படுத்த மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளாக வாழ்கின்றன உருவாகின்றன.

ஆனால் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் ஹென்னெகுயா சால்மினிகோலாவைப் பற்றி நாம் பேச வேண்டும், சால்மனின் தசை திசுக்களுக்குள் வாழும் 10 க்கும் குறைவான செல்களைக் கொண்ட ஒரு சிறிய ஒட்டுண்ணி. அன்னிய-டாட்போல் தோற்றமுள்ள ஒட்டுண்ணி ஆக்ஸிஜனை சுவாசிப்பது இல்லை.

மைட்டோகாண்ட்ரியா பலசெல் உயிரிகளில் ஆக்சிஜனை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் தலையாய பணியை செய்வதால், இது காற்று சுவாசத்திற்கு இன்றியமையாததாகும்.Comments are closed.

https://newstamil.in/