அஜித்தின் மேலாளர் குடும்ப திருமணம்; வாசலில் நின்று வரவேற்ற அஜித்! வீடியோ

அஜித் தமிழ் சினிமாவின் உச்சத்தில் இருக்கும் நடிகர். இவர் நடிப்பில் வலிமை திரைப்படம் வேகமாக தயாராகிவருகிறது. மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் கணவர் போனி கபூர் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் இறுதிகட்ட ஷூட்டிங்கின் போது நடிகர் அஜித்குமாருக்கு சண்டைக் காட்சியில், கால் மற்றும் கைகளில் காயம் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில் அஜித் லுக் வலிமை படத்தில் என்ன என்பது தற்போது வரை தெரியவில்லை, அப்படியிருக்க தற்போது ஒரு ஸ்டில் வெளிவந்துள்ளது.

ரசிகர்களின் ஆர்வத்திற்கு விருந்து வைக்கும் வகையில் பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அஜித் கலந்துகொண்டுள்ளார். சென்னை லீலா பேலஸில், அஜித்தின் மேலாளர் சுரேஷ் சந்திராவின் சகோதரி மகள் திருமணம் நேற்று நடந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில்தான் அஜித் கலந்துகொண்டுள்ளார்.

திருமணத்திற்கு வந்தவர்களை வாசலிலேயே நின்று வரவேற்று, இது தன்னுடைய குடும்ப திருமணமே என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியுள்ளார் தல. இந்த வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகின்றன.


224 thoughts on “அஜித்தின் மேலாளர் குடும்ப திருமணம்; வாசலில் நின்று வரவேற்ற அஜித்! வீடியோ

 • September 2, 2023 at 9:02 pm
  Permalink

  To read verified dispatch, ape these tips:

  Look representing credible sources: https://marinamarina.co.uk/articles/why-did-it-take-more-than-a-week-for-the-news-of.html. It’s important to guard that the news source you are reading is reliable and unbiased. Some examples of reliable sources include BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Read multiple sources to stimulate a well-rounded understanding of a particular news event. This can improve you listen to a more ended facsimile and escape bias. Be in the know of the position the article is coming from, as set good hearsay sources can compel ought to bias. Fact-check the dirt with another commencement if a scandal article seems too lurid or unbelievable. Many times make unshakeable you are reading a known article, as news can substitute quickly.

  Nearby following these tips, you can befit a more in the know rumour reader and better be aware the beget everywhere you.

  Reply
 • September 11, 2023 at 2:17 am
  Permalink

  Positively! Declaration news portals in the UK can be overwhelming, but there are numerous resources at to cure you mark the unexcelled the same because you. As I mentioned formerly, conducting an online search representing https://morevoucher.co.uk/js/pages/1how-old-is-jean-enersen-king-5-news.html “UK hot item websites” or “British information portals” is a vast starting point. Not no more than determination this give you a thorough shopping list of hearsay websites, but it choice also afford you with a better pact of the coeval news prospect in the UK.
  Once you be enduring a file of future account portals, it’s powerful to estimate each undivided to choose which richest suits your preferences. As an benchmark, BBC News is known in place of its disinterested reporting of report stories, while The Trustee is known quest of its in-depth analysis of bureaucratic and sexual issues. The Independent is known representing its investigative journalism, while The Times is known in the interest of its work and funds coverage. By concession these differences, you can choose the rumour portal that caters to your interests and provides you with the rumour you want to read.
  Additionally, it’s worth considering neighbourhood expos‚ portals because proper to regions within the UK. These portals provide coverage of events and good copy stories that are akin to the область, which can be exceptionally helpful if you’re looking to keep up with events in your town community. For exemplar, local communiqu‚ portals in London include the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Talk and Liverpool Echo are in demand in the North West.
  Comprehensive, there are diverse bulletin portals readily obtainable in the UK, and it’s important to do your inspection to see the everybody that suits your needs. By means of evaluating the unalike news portals based on their coverage, variety, and editorial angle, you can decide the one that provides you with the most apposite and captivating despatch stories. Good fortunes with your search, and I anticipate this data helps you come up with the correct news broadcast portal suitable you!

  Reply
 • Pingback: bonanza178

 • November 16, 2023 at 2:35 am
  Permalink

  trazodone 100mg ca purchase clindac a online cheap

  Reply
 • December 26, 2023 at 7:03 pm
  Permalink

  GlucoTrust is a revolutionary blood sugar support solution that eliminates the underlying causes of type 2 diabetes and associated health risks.

  Reply
 • December 29, 2023 at 9:40 am
  Permalink

  Sight Care is a daily supplement proven in clinical trials and conclusive science to improve vision by nourishing the body from within. The Sight Care formula claims to reverse issues in eyesight, and every ingredient is completely natural.

  Reply
 • December 30, 2023 at 5:27 am
  Permalink

  Cortexi is a completely natural product that promotes healthy hearing, improves memory, and sharpens mental clarity. Cortexi hearing support formula is a combination of high-quality natural components that work together to offer you with a variety of health advantages, particularly for persons in their middle and late years. Cortex not only improves hearing but also decreases inflammation, eliminates brain fog, and gives natural memory protection.

  Reply
 • December 30, 2023 at 10:54 am
  Permalink

  Erec Prime is a cutting-edge male enhancement formula with high quality raw ingredients designed to enhance erection quality and duration

  Reply
 • December 30, 2023 at 9:11 pm
  Permalink

  Boostaro increases blood flow to the reproductive organs, leading to stronger and more vibrant erections. It provides a powerful boost that can make you feel like you’ve unlocked the secret to firm erections

  Reply
 • December 30, 2023 at 11:58 pm
  Permalink

  Puravive introduced an innovative approach to weight loss and management that set it apart from other supplements. It enhances the production and storage of brown fat in the body, a stark contrast to the unhealthy white fat that contributes to obesity.

  Reply
 • December 31, 2023 at 12:03 am
  Permalink

  Prostadine is a dietary supplement meticulously formulated to support prostate health, enhance bladder function, and promote overall urinary system well-being. Crafted from a blend of entirely natural ingredients, Prostadine draws upon a recent groundbreaking discovery by Harvard scientists. This discovery identified toxic minerals present in hard water as a key contributor to prostate issues.

  Reply
 • December 31, 2023 at 1:44 am
  Permalink

  Aizen Power is a dietary supplement for male enhancement sexual health that is designed to help enhance men’s sexual performance and improve overall health.

  Reply
 • December 31, 2023 at 3:31 am
  Permalink

  FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

  Reply
 • December 31, 2023 at 5:23 am
  Permalink

  Be The Ruthless Man In Bed That She Craves For. Be The Master Of Lovemaking Activity Just In A Month And Perform Like The Actor You See In

  Reply
 • December 31, 2023 at 6:19 am
  Permalink

  Neotonics is an essential probiotic supplement that works to support the microbiome in the gut and also works as an anti-aging formula. The formula targets the cause of the aging of the skin.

  Reply
 • December 31, 2023 at 7:26 am
  Permalink

  EyeFortin is a natural vision support formula crafted with a blend of plant-based compounds and essential minerals. It aims to enhance vision clarity, focus, and moisture balance.

  Reply
 • December 31, 2023 at 10:20 am
  Permalink

  The Quietum Plus supplement promotes healthy ears, enables clearer hearing, and combats tinnitus by utilizing only the purest natural ingredients. Supplements are widely used for various reasons, including boosting energy, lowering blood pressure, and boosting metabolism.

  Reply
 • December 31, 2023 at 11:28 am
  Permalink

  Gorilla Flow is a non-toxic supplement that was developed by experts to boost prostate health for men. It’s a blend of all-natural nutrients, including Pumpkin Seed Extract Stinging Nettle Extract, Gorilla Cherry and Saw Palmetto, Boron, and Lycopene.

  Reply
 • December 31, 2023 at 11:41 am
  Permalink

  Dentitox Pro is a liquid dietary solution created as a serum to support healthy gums and teeth. Dentitox Pro formula is made in the best natural way with unique, powerful botanical ingredients that can support healthy teeth.

  Reply
 • December 31, 2023 at 11:44 am
  Permalink

  SynoGut is an all-natural dietary supplement that is designed to support the health of your digestive system, keeping you energized and active.

  Reply
 • December 31, 2023 at 11:50 am
  Permalink

  SonoVive™ is an all-natural supplement made to address the root cause of tinnitus and other inflammatory effects on the brain and promises to reduce tinnitus, improve hearing, and provide peace of mind.

  Reply
 • December 31, 2023 at 11:54 am
  Permalink

  Nervogen Pro, A Cutting-Edge Supplement Dedicated To Enhancing Nerve Health And Providing Natural Relief From Discomfort. Our Mission Is To Empower You To Lead A Life Free From The Limitations Of Nerve-Related Challenges. With A Focus On Premium Ingredients And Scientific Expertise.

  Reply
 • December 31, 2023 at 12:04 pm
  Permalink

  Glucofort Blood Sugar Support is an all-natural dietary formula that works to support healthy blood sugar levels. It also supports glucose metabolism. According to the manufacturer, this supplement can help users keep their blood sugar levels healthy and within a normal range with herbs, vitamins, plant extracts, and other natural ingredients.

  Reply
 • December 31, 2023 at 12:23 pm
  Permalink

  Claritox Pro™ is a natural dietary supplement that is formulated to support brain health and promote a healthy balance system to prevent dizziness, risk injuries, and disability. This formulation is made using naturally sourced and effective ingredients that are mixed in the right way and in the right amounts to deliver effective results.

  Reply
 • December 31, 2023 at 12:38 pm
  Permalink

  TropiSlim is a unique dietary supplement designed to address specific health concerns, primarily focusing on weight management and related issues in women, particularly those over the age of 40. TropiSlim targets a unique concept it refers to as the “menopause parasite” or K-40 compound, which is purported to be the root cause of several health problems, including unexplained weight gain, slow metabolism, and hormonal imbalances in this demographic.

  Reply
 • December 31, 2023 at 12:47 pm
  Permalink

  Introducing FlowForce Max, a solution designed with a single purpose: to provide men with an affordable and safe way to address BPH and other prostate concerns. Unlike many costly supplements or those with risky stimulants, we’ve crafted FlowForce Max with your well-being in mind. Don’t compromise your health or budget – choose FlowForce Max for effective prostate support today!

  Reply
 • December 31, 2023 at 5:45 pm
  Permalink

  GlucoBerry is one of the biggest all-natural dietary and biggest scientific breakthrough formulas ever in the health industry today. This is all because of its amazing high-quality cutting-edge formula that helps treat high blood sugar levels very naturally and effectively.

  Reply
 • January 1, 2024 at 6:52 am
  Permalink

  Buy discount supplements, vitamins, health supplements, probiotic supplements. Save on top vitamin and supplement brands.

  Reply
 • January 1, 2024 at 7:30 am
  Permalink

  Kerassentials are natural skin care products with ingredients such as vitamins and plants that help support good health and prevent the appearance of aging skin. They’re also 100% natural and safe to use. The manufacturer states that the product has no negative side effects and is safe to take on a daily basis. Kerassentials is a convenient, easy-to-use formula.

  Reply
 • January 1, 2024 at 8:31 am
  Permalink

  ProDentim is a nutritional dental health supplement that is formulated to reverse serious dental issues and to help maintain good dental health.

  Reply
 • January 1, 2024 at 9:18 am
  Permalink

  Cortexi is an effective hearing health support formula that has gained positive user feedback for its ability to improve hearing ability and memory. This supplement contains natural ingredients and has undergone evaluation to ensure its efficacy and safety. Manufactured in an FDA-registered and GMP-certified facility, Cortexi promotes healthy hearing, enhances mental acuity, and sharpens memory.

  Reply
 • January 2, 2024 at 6:42 pm
  Permalink

  Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

  Reply
 • January 2, 2024 at 7:07 pm
  Permalink

  Sight Care is a daily supplement proven in clinical trials and conclusive science to improve vision by nourishing the body from within. The Sight Care formula claims to reverse issues in eyesight, and every ingredient is completely natural.

  Reply
 • January 2, 2024 at 8:40 pm
  Permalink

  Happy, I’ve advanced to this stage with this absorbing narrative, thanks a lot to the author!

  Reply
 • January 3, 2024 at 8:12 am
  Permalink

  While improving eyesight isn’t often the goal of consumers who wear their glasses religiously, it doesn’t mean they’re stuck where they are.

  Reply
 • January 3, 2024 at 12:16 pm
  Permalink

  Exquisite writing! I’m a writer as well and would love the opportunity to contribute

  Reply
 • January 10, 2024 at 10:42 pm
  Permalink

  Any updates from the author on the blog lately? We could use more insights on this topic!

  Reply
 • January 11, 2024 at 11:18 pm
  Permalink

  Fantastic article! The insights provided are valuable, and I think incorporating more images in your future articles could make them even more engaging. Have you thought about that?

  Reply
 • January 12, 2024 at 12:15 am
  Permalink

  Thoroughly enjoyed your article! 😊 The insights are valuable, and adding more visuals in your future pieces could enhance the overall reader experience. 📷

  Reply
 • January 12, 2024 at 1:01 pm
  Permalink

  Fantastic article! The insights provided are valuable, and I think incorporating more images in your future articles could make them even more engaging. Have you thought about that?

  Reply
 • January 12, 2024 at 7:49 pm
  Permalink

  🚀 Wow, blog ini seperti petualangan fantastis melayang ke galaksi dari kegembiraan! 💫 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi pikiran, memicu kegembiraan setiap saat. 🌟 Baik itu teknologi, blog ini adalah sumber wawasan yang menarik! 🌟 🚀 ke dalam petualangan mendebarkan ini dari imajinasi dan biarkan pemikiran Anda melayang! 🌈 Jangan hanya menikmati, alami sensasi ini! #BahanBakarPikiran 🚀 akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui ranah keajaiban yang penuh penemuan! 🚀

  Reply
 • February 1, 2024 at 3:45 pm
  Permalink

  Your posts always speak to me on a personal level and I believe that is a testament to your authenticity and genuine nature

  Reply
 • February 3, 2024 at 11:23 am
  Permalink

  LeanBiome is a cutting-edge supplement that offers a new approach to weight management. By targeting the root cause of weight gain – an imbalanced gut microbiome – LeanBiome provides a sustainable solution to healthy weight loss. Its unique combination of clinically-researched ‘lean bacteria’ species and Greenselect Phytosome make it a powerful and effective supplement that is backed by real-world results.

  Reply
 • February 5, 2024 at 12:30 am
  Permalink

  This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

  Reply
 • February 5, 2024 at 10:16 am
  Permalink

  Your writing is so eloquent and engaging You have a gift for connecting with your readers and making us feel understood

  Reply
 • February 5, 2024 at 2:58 pm
  Permalink

  What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

  Reply
 • February 5, 2024 at 6:38 pm
  Permalink

  Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

  Reply
 • February 6, 2024 at 2:23 pm
  Permalink

  💫 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of wonder! 💫 The thrilling content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a source of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Dive into this exciting adventure of imagination and let your mind roam! ✨ Don’t just read, immerse yourself in the excitement! #FuelForThought Your mind will be grateful for this exciting journey through the worlds of endless wonder! 🌍

  Reply
 • February 6, 2024 at 2:32 pm
  Permalink

  🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of wonder! 🌌 The mind-blowing content here is a captivating for the mind, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exciting insights! 🌟 🚀 into this cosmic journey of imagination and let your mind roam! ✨ Don’t just read, experience the thrill! #FuelForThought Your mind will thank you for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! 🚀

  Reply
 • February 7, 2024 at 7:48 pm
  Permalink

  What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

  Reply
 • February 8, 2024 at 5:33 am
  Permalink

  🚀 Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! #MindBlown Embark into this cosmic journey of discovery and let your imagination fly! 🚀 Don’t just enjoy, experience the excitement! 🌈 🚀 will be grateful for this exciting journey through the realms of awe! ✨

  Reply
 • February 8, 2024 at 3:56 pm
  Permalink

  kinoboomhd.com
  그는 Hongzhi 황제가 언제 자신을 생각할지 확신 할 수 없었습니다.그는 무의식적으로 말했다: “꼬마 놈… 잘했어.”

  Reply
 • February 10, 2024 at 5:05 pm
  Permalink

  Your blog posts never fail to entertain and educate me. I especially enjoyed the recent one about [insert topic]. Keep up the great work!

  Reply
 • February 11, 2024 at 3:10 am
  Permalink

  Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

  Reply
 • February 11, 2024 at 8:21 pm
  Permalink

  The design and layout of this blog are so aesthetically pleasing and user-friendly It’s a pleasure to navigate through

  Reply
 • February 12, 2024 at 9:10 am
  Permalink

  Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

  Reply
 • February 12, 2024 at 9:56 pm
  Permalink

  Shwe Casino is comfortable and compatible. It is fully functional on all smartphones and tablets. Other than that, the app does not require permission. It can be installed and used on your device without rooting it. However, it can also be used if users already have a device with root access, then they can feel fun using it. The best thing about the app is that it provides the same features and elements to rooted and unconfigured devices. Shwe Casino APP is a third-party app that allows users to download and install the Shwe Casino platform on their Android devices. It is not available on official app stores like Google Play or Apple App Store, which means users have to download it from third-party sources. Today there are players from all corners of the world playing casino games. Why not these games provide you with many bonuses and attractive benefits? You can also share the many slots and table games in this app with your friends and give them opportunities to earn real money. The developers have added such beneficial player rewards in Shwe Casino APK, which is the top priority of every casino player to get. Also, it has a wheel tire to earn your free bonus daily. Is given which by spinning you can also try your luck and increase your bonuses by getting the added amount.
  http://www.metronewyorkapartments.com/blog/best-canadian-online-casino-13/best-canadian-online-casino-8/
  onlineSlot machines Plus, find out how members of the Winners Club get even MORE benefits when playing their favorite games. Earn points for slot play, dining, and hotel, plus receive exclusive offers, additional perks, and so much more. Join the club! Akwesasne Mohawk Casino has delayed its reopening until August 28 due to eight new cases of COVID-19. The planned opening date was originally August 1. About The Akwesasne Mohawk Casino Resort Gambling in Cornwall, ON Just over an hour South-West from Montreal, Cornwall sits on the North bank of the St Lawrence river in a part of Ontario famous for food, farming and festivals, with the famous Ribfest showcasing some of the best BBQ food every summer. Cornwall is also rightContinue Reading Everyone’s Favorite Italian Classics are coming to MGM Springfield.

  Reply
 • February 13, 2024 at 3:16 am
  Permalink

  Alpilean is an Industry-Leading Weight Loss Support Supplement taking the market by storm. 100% Natural Ingredients are used in the making of the Supplement.

  Reply
 • February 13, 2024 at 9:32 am
  Permalink

  Red Boost is a dietary supplement that is formulated with safe and natural ingredients. This means that it is generally considered to be safe and effective for most people, with no known adverse effects.

  Reply
 • February 13, 2024 at 6:21 pm
  Permalink

  Fluxactive Complete is a completely natural nutritional supplement designed specifically for men of all ages who want to improve their prostate and reproductive health.

  Reply
 • February 14, 2024 at 7:01 am
  Permalink

  Your positivity and enthusiasm are infectious It’s clear that you are truly passionate about what you do and it’s inspiring to see

  Reply
 • February 17, 2024 at 7:30 am
  Permalink

  I appreciate how well-researched and detailed your posts are It’s evident that you put a lot of time and effort into providing valuable information to your readers

  Reply
 • February 18, 2024 at 4:27 pm
  Permalink

  Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

  Reply
 • February 20, 2024 at 9:40 pm
  Permalink

  Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

  Reply
 • February 22, 2024 at 1:59 am
  Permalink

  Metanail Serum Pro is toxin-free, gluten-free, and GMO-free, ensuring worry-free use. It adheres to the highest standards of safety and hygiene, formulated in accordance with the USDA National Organic Program. The production facility is GMP-certified and FDA-approved.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://newstamil.in/