இந்தியாவின் கொரோனா வைரஸ் 6 லட்சத்தை தாண்டியது

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 19,000 க்கும் மேற்பட்ட புதிய நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் 434 இறப்புகள் பதிவான பின்னர் இந்தியாவின் கொரோனா வைரஸ் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது.

இதுவரை 3.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் குணமடைந்துள்ளனர். நாட்டின் சராசரி நேர்மறை விகிதம் இன்று காலை 8.34 சதவீதமாக இருந்தது; மீட்பு விகிதம் 59.51 சதவீதமாக இருந்தது.


236 thoughts on “இந்தியாவின் கொரோனா வைரஸ் 6 லட்சத்தை தாண்டியது

 • October 22, 2023 at 3:31 am
  Permalink

  stromectol coronavirus [url=http://stromectol24.pro/#]buy ivermectin canada[/url] ivermectin lice oral

  Reply
 • November 17, 2023 at 6:02 pm
  Permalink

  Фотосессия в Москве: Лучшие времена для Вас
  фотосессия в центре москвы [url=https://karulini.ru/]https://karulini.ru/[/url].

  Reply
 • January 2, 2024 at 8:55 pm
  Permalink

  Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

  Reply
 • January 4, 2024 at 5:54 pm
  Permalink

  Nice article! More visuals could provide an extra layer of interest, and my website has resources that could assist.

  Reply
 • January 4, 2024 at 10:58 pm
  Permalink

  The article was engaging and informative. Adding visuals could further enhance its appeal, and my website might have the perfect solution.

  Reply
 • January 8, 2024 at 11:53 am
  Permalink

  Wow, this article really opened my eyes! Learned so much from it.

  Reply
 • January 10, 2024 at 9:41 pm
  Permalink

  Any updates from the author on the blog lately? We could use more insights on this topic!

  Reply
 • January 11, 2024 at 9:16 pm
  Permalink

  Kudos on the article! It’s well-written and informative. Adding more visuals in your future pieces could make them even more enjoyable for readers.

  Reply
 • January 12, 2024 at 4:31 pm
  Permalink

  This article is fantastic! The way it explains things is absolutely engaging and extremely easy to follow. It’s obvious that a lot of work and investigation went into this, which is truly impressive. The author has managed to make the topic not only interesting but also pleasurable to read. I’m enthusiastically excited about exploring more information like this in the future. Thanks for sharing, you’re doing an remarkable job!

  Reply
 • January 12, 2024 at 5:45 pm
  Permalink

  🌌 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik meluncurkan ke galaksi dari kegembiraan! 💫 Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kegembiraan setiap saat. 💫 Baik itu teknologi, blog ini adalah harta karun wawasan yang menarik! 🌟 🚀 ke dalam petualangan mendebarkan ini dari pengetahuan dan biarkan pemikiran Anda melayang! 🚀 Jangan hanya menikmati, rasakan sensasi ini! #MelampauiBiasa 🚀 akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui alam keajaiban yang menakjubkan! 🚀

  Reply
 • Pingback: bonanza178

 • February 7, 2024 at 3:28 pm
  Permalink

  kinoboomhd.com
  장 황후는 황후가 일어나도록 돕기 위해 서둘러 일어나 몸을 굽혔습니다.

  Reply
 • February 8, 2024 at 8:15 am
  Permalink

  🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the universe of endless possibilities! 🌌 The thrilling content here is a captivating for the imagination, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exciting insights! #AdventureAwaits Dive into this cosmic journey of discovery and let your mind roam! 🌈 Don’t just read, immerse yourself in the excitement! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this exciting journey through the dimensions of awe! 🚀

  Reply
 • February 9, 2024 at 4:37 am
  Permalink

  🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the galaxy of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s technology, this blog is a source of inspiring insights! #MindBlown 🚀 into this cosmic journey of knowledge and let your imagination fly! 🚀 Don’t just enjoy, experience the excitement! #FuelForThought Your mind will be grateful for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! ✨

  Reply
 • April 6, 2024 at 12:44 am
  Permalink

  sandyterrace.com
  Xiao Jing은 서둘러 무릎을 꿇었습니다. “폐하 … 노예 … 노예는 여기에 머물지 않을 것입니다 …”

  Reply
 • April 8, 2024 at 8:32 pm
  Permalink

  qiyezp.com
  Xu Peng은 작은 머리를 옆으로 치우고 갑자기 그의 머리가 강타와 함께 탁자에 떨어졌습니다.

  Reply
 • April 15, 2024 at 3:05 am
  Permalink

  qiyezp.com
  Li Chaowen은 “내 조카, 신사 사제와 청 관리들에게 경고하겠습니다.”

  Reply
 • April 18, 2024 at 12:59 pm
  Permalink

  PBN sites
  We will create a web of PBN sites!

  Merits of our self-owned blog network:

  We perform everything so google DOES NOT comprehend THAT THIS IS A PBN network!!!

  1- We buy domains from different registrars

  2- The principal site is hosted on a VPS server (VPS is rapid hosting)

  3- Additional sites are on distinct hostings

  4- We assign a individual Google account to each site with confirmation in Search Console.

  5- We create websites on WordPress, we do not utilize plugins with aided by which Trojans penetrate and through which pages on your websites are produced.

  6- We do not reproduce templates and employ only exclusive text and pictures

  We don’t work with website design; the client, if desired, can then edit the websites to suit his wishes

  Reply
 • April 29, 2024 at 2:01 pm
  Permalink

  проверить свои usdt на чистоту
  Проверка кошелька по наличие подозрительных денег: Обеспечение безопасности своего криптовалютного активов

  В мире криптовалют становится все существеннее обеспечивать защиту личных активов. Каждый день обманщики и хакеры выработывают новые методы обмана и мошенничества и воровства электронных денег. Ключевым инструментом важных методов обеспечения безопасности является анализ кошельков за выявление наличия нелегальных денег.

  Из-за чего так важно осмотреть собственные электронные кошельки?

  Прежде всего, вот это обстоятельство необходимо для того, чтобы охраны собственных финансовых средств. Большинство люди, вкладывающие деньги сталкиваются с риском потери средств их средств по причине непорядочных схем или воровства. Анализ кошельков для хранения криптовалюты помогает выявить вовремя непонятные манипуляции и предотвратить.

  Что предлагает вашему вниманию наша фирма-разработчик?

  Мы предоставляем услугу анализа электронных кошельков и переводов с целью обнаружения начала денег и дать детального доклада. Фирма предоставляет технология проверяет информацию для обнаружения подозрительных операций средств и определить уровень риска для того, чтобы личного криптовалютного портфеля. Благодаря нашей системе проверки, вы сможете предотвратить с органами контроля и обезопасить себя от случайного участия в финансировании незаконных деятельностей.

  Как происходит проверка?

  Наши фирма-разработчик сотрудничает с крупными аудиторскими фирмами структурами, вроде Halborn, чтобы обеспечить гарантированность и правильность наших проверок кошельков. Мы применяем передовые и методы анализа данных для выявления наличия опасных операций. Персональные данные наших граждан обрабатываются и хранятся в базе в соответствии с высокими стандартами безопасности.

  Основная просьба: “проверить свои USDT на чистоту”

  Если вам нужно проверить надежности ваших кошельков USDT, наши специалисты предоставляет возможность исследовать бесплатный анализ первых пяти кошельков. Просто введите свой кошелек в указанное место на нашем веб-сайте, и мы передадим вам подробные сведения о его статусе.

  Защитите свои активы сразу же!

  Предотвращайте риски попасть жертвой злоумышленников или стать неприятной ситуации нелегальных операций с вашими финансами. Доверьте свои финансы экспертам, которые помогут, вам и вашим деньгам обезопасить деньги и предотвратить возможные. Совершите первый шаг к обеспечению безопасности безопасности вашего криптовалютного портфеля активов уже сегодня!

  Reply
 • April 30, 2024 at 2:17 pm
  Permalink

  Тестирование Тетер в чистоту: Каким образом обезопасить свои криптовалютные финансы

  Все более пользователей обращают внимание для секурити личных цифровых финансов. Каждый день дельцы предлагают новые схемы кражи цифровых средств, или владельцы криптовалюты становятся страдающими их подстав. Один из подходов защиты становится тестирование бумажников в присутствие противозаконных денег.

  С каким намерением это важно?
  Прежде всего, чтобы обезопасить свои активы от шарлатанов и также украденных денег. Многие участники сталкиваются с потенциальной угрозой убытков личных фондов из-за мошеннических планов или кражей. Проверка кошельков помогает определить подозрительные операции и предотвратить возможные потери.

  Что наша команда предлагаем?
  Наша компания предоставляем сервис тестирования криптовалютных бумажников и операций для обнаружения начала денег. Наша технология исследует информацию для выявления противозаконных действий и проценки угрозы вашего портфеля. За счет этой проверке, вы сможете избегнуть недочетов с регуляторами а также предохранить себя от участия в противозаконных операциях.

  Как это работает?
  Мы работаем с первоклассными проверочными организациями, например Cure53, для того чтобы обеспечить аккуратность наших проверок. Наша команда применяем передовые технологии для определения опасных операций. Ваши информация обрабатываются и сохраняются согласно с высокими нормами безопасности и приватности.

  Как выявить свои USDT для чистоту?
  Если вам нужно проверить, что ваши Tether-кошельки прозрачны, наш подход предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Легко введите положение своего кошелька на на нашем веб-сайте, и мы предоставим вам подробный отчет о его положении.

  Охраняйте вашими активы прямо сейчас!
  Избегайте риска попасть в жертву шарлатанов или попадать в неблагоприятную ситуацию из-за незаконных операций. Свяжитесь с нашему сервису, с тем чтобы предохранить ваши криптовалютные средства и предотвратить неприятностей. Предпримите первый шаг к безопасности криптовалютного портфеля сегодня!

  Reply
 • April 30, 2024 at 9:39 pm
  Permalink

  Проверка Тетер для чистоту: Каким образом обезопасить свои криптовалютные средства

  Все более людей придают важность в надежность личных электронных финансов. День ото дня обманщики изобретают новые способы кражи цифровых средств, или владельцы электронной валюты оказываются пострадавшими своих подстав. Один из техник охраны становится проверка кошельков в присутствие незаконных средств.

  Зачем это полезно?
  Прежде всего, для того чтобы защитить свои средства от обманщиков и также украденных денег. Многие специалисты сталкиваются с потенциальной угрозой потери их фондов вследствие хищных сценариев или грабежей. Анализ бумажников способствует определить сомнительные действия или предотвратить потенциальные убытки.

  Что мы предоставляем?
  Наша компания предоставляем сервис проверки криптовалютных кошельков и транзакций для обнаружения источника денег. Наша платформа исследует информацию для обнаружения нелегальных операций и оценки риска для вашего портфеля. Из-за такой проверке, вы сможете избегать проблем с регуляторами а также предохранить себя от участия в незаконных операциях.

  Как происходит процесс?
  Мы сотрудничаем с передовыми аудиторскими агентствами, наподобие Certik, для того чтобы обеспечить точность наших проверок. Мы внедряем передовые технологии для выявления опасных сделок. Ваши данные обрабатываются и сохраняются согласно с высокими нормами безопасности и конфиденциальности.

  Каким образом проверить свои Tether в нетронутость?
  При наличии желания проверить, что ваша USDT-бумажники чисты, наш сервис предлагает бесплатную проверку первых пяти бумажников. Просто передайте положение личного бумажника на на сайте, и мы предоставим вам подробный доклад об его положении.

  Гарантируйте безопасность для свои фонды уже сегодня!
  Не подвергайте опасности подвергнуться обманщиков либо оказаться в неприятную обстановку вследствие незаконных сделок. Свяжитесь с нашему сервису, с тем чтобы сохранить ваши электронные средства и избежать сложностей. Совершите первый шаг к безопасности вашего криптовалютного портфеля сегодня!

  Reply
 • May 8, 2024 at 2:47 pm
  Permalink

  ggg
  هنا النص مع استخدام السبينتاكس:

  “هرم الروابط الخلفية

  بعد التحديثات العديدة لمحرك البحث G، تحتاج إلى تطبيق خيارات ترتيب مختلفة.

  هناك منهج لجذب انتباه محركات البحث إلى موقعك على الويب باستخدام الروابط الخلفية.

  الروابط الخلفية ليست فقط أداة فعالة للترويج، ولكن تمتلك أيضًا حركة مرور عضوية، والمبيعات المباشرة من هذه الموارد على الأرجح ستكون كذلك، ولكن التحولات ستكون، وهي حركة المرور التي نحصل عليها أيضًا.

  ما سنحصل عليه في النهاية في النهاية في الإخراج:

  نعرض الموقع لمحركات البحث من خلال الروابط الخلفية.
  2- نحصل على تحويلات عضوية إلى الموقع، وهي أيضًا إشارة لمحركات البحث أن المورد يستخدمه الناس.

  كيف نظهر لمحركات البحث أن الموقع سائل:
  1 يتم عمل لينك خلفي للصفحة الرئيسية حيث المعلومات الرئيسية

  نقوم بعمل روابط خلفية من خلال عمليات تحويل المواقع الموثوقة
  الأهم من ذلك أننا نضع الموقع على أداة منفصلة من أساليب تحليل المواقع، ويدخل الموقع في ذاكرة التخزين المؤقت لهذه المحللات، ثم الروابط المستلمة التي نضعها كتوجيه مرة أخرى على المدونات والمنتديات والتعليقات.
  هذا الخطوة المهم يُبرز لمحركات البحث خريطة الموقع، حيث تعرض أدوات تحليل المواقع جميع المعلومات عن المواقع مع جميع الكلمات الرئيسية والعناوين وهو أمر جيد جداً
  جميع المعلومات عن خدماتنا على الموقع!

  Reply
 • May 17, 2024 at 3:35 am
  Permalink

  This post is the highlight of my Monday! It’s wonderfully written and full of insights. Incorporating more visuals could make your future posts even more engaging and enjoyable.

  Reply
 • May 20, 2024 at 11:43 pm
  Permalink

  geinoutime.com
  Xu Xi는 “주님, 도적들이 너무 강력해서 Xiaoling Guards 중 누구도 그들을 이길 수 없습니다. “라고 말했습니다.

  Reply
 • May 21, 2024 at 11:33 pm
  Permalink

  b29
  Bản cài đặt B29 IOS – Giải pháp vượt trội cho các tín đồ iOS

  Trong thế giới công nghệ đầy sôi động hiện nay, trải nghiệm người dùng luôn là yếu tố then chốt. Với sự ra đời của Bản cài đặt B29 IOS, người dùng sẽ được hưởng trọn vẹn những tính năng ưu việt, mang đến sự hài lòng tuyệt đối. Hãy cùng khám phá những ưu điểm vượt trội của bản cài đặt này!

  Tính bảo mật tối đa
  Bản cài đặt B29 IOS được thiết kế với mục tiêu đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối cho người dùng. Nhờ hệ thống mã hóa hiện đại, thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm của bạn luôn được bảo vệ an toàn khỏi những kẻ xâm nhập trái phép.

  Trải nghiệm người dùng đỉnh cao
  Giao diện thân thiện, đơn giản nhưng không kém phần hiện đại, B29 IOS mang đến cho người dùng trải nghiệm duyệt web, truy cập ứng dụng và sử dụng thiết bị một cách trôi chảy, mượt mà. Các tính năng thông minh được tối ưu hóa, giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm pin đáng kể.

  Tính tương thích rộng rãi
  Bản cài đặt B29 IOS được phát triển với mục tiêu tương thích với mọi thiết bị iOS từ các dòng iPhone, iPad cho đến iPod Touch. Dù là người dùng mới hay lâu năm của hệ điều hành iOS, B29 đều mang đến sự hài lòng tuyệt đối.

  Quá trình cài đặt đơn giản
  Với những hướng dẫn chi tiết, việc cài đặt B29 IOS trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể trải nghiệm ngay tất cả những tính năng tuyệt vời mà bản cài đặt này mang lại.

  Bản cài đặt B29 IOS không chỉ là một bản cài đặt đơn thuần, mà còn là giải pháp công nghệ hiện đại, nâng tầm trải nghiệm người dùng lên một tầm cao mới. Hãy trở thành một phần của cộng đồng sử dụng B29 IOS để khám phá những tiện ích tuyệt vời mà nó có thể mang lại!

  Reply
 • May 22, 2024 at 12:32 pm
  Permalink

  проверить адрес usdt trc20

  Тема: Обязательно удостоверяйтесь в адресе получателя во время транзакции USDT TRC20

  В процессе взаимодействии с цифровыми валютами, в частности с USDT на блокчейне TRON (TRC20), чрезвычайно нужно проявлять осторожность а также тщательность. Единственная из наиболее частых оплошностей, которую совершают пользователи – передача финансов по ошибочный адресу. Чтобы предотвратить потери собственных USDT, нужно неизменно внимательно проверять адресе реципиента до передачей перевода.

  Крипто адреса представляют собой длинные совокупности литер и номеров, к примеру, TRX9QahiFUYfHffieZThuzHbkndWvvfzThB8U. Даже небольшая ошибка или погрешность при копировании адреса может привести к тому результату, что ваши крипто будут окончательно лишены, поскольку они окажутся в неконтролируемый тобой кошелек.

  Существуют разные пути контроля адресов USDT TRC20:

  1. Зрительная ревизия. Тщательно сверьте адрес во вашем крипто-кошельке со адресом адресата. При небольшом несовпадении – не производите перевод.

  2. Задействование веб-инструментов удостоверения.

  3. Дублирующая аутентификация со реципиентом. Попросите реципиенту заверить точность адреса кошелька до посылкой транзакции.

  4. Пробный перевод. При существенной сумме перевода, возможно вначале отправить небольшое величину USDT с целью проверки адреса.

  Также рекомендуется содержать криптовалюты на собственных криптокошельках, но не в обменниках или сторонних сервисах, для того чтобы обладать полный управление над собственными ресурсами.

  Не игнорируйте контролем адресов кошельков при осуществлении деятельности с USDT TRC20. Эта простая процедура предосторожности посодействует защитить ваши средства от случайной потери. Помните, чтобы на сфере крипто транзакции необратимы, и переданные крипто по неправильный адрес вернуть почти нереально. Пребывайте внимательны а также аккуратны, чтобы обезопасить свои инвестиции.

  Reply
 • May 30, 2024 at 10:37 pm
  Permalink

  Terima kasih atas posting yang fantastis! 🎉 Apakah penulis dari blog ini menerima bayaran? Saya ingin ikut serta dalam proyek ini!

  Reply
 • June 5, 2024 at 8:23 am
  Permalink

  SEO стратегия
  Консультация по стратегии продвижения сайтов продвижению.

  Информация о том как управлять с низкочастотными запросами и как их определять

  Подход по деятельности в соперничающей нише.

  У меня есть постоянных клиентов сотрудничаю с несколькими компаниями, есть что рассказать.

  Посмотрите мой досье, на 31 мая 2024г

  количество выполненных работ 2181 только в этом профиле.

  Консультация проходит устно, никаких скриншотов и документов.

  Длительность консультации указано 2 часа, и реально всегда на доступен без твердой привязки ко времени.

  Как взаимодействовать с софтом это уже другая история, консультация по работе с программами обсуждаем отдельно в другом разделе, определяем что нужно при коммуникации.

  Всё спокойно на без напряжения не в спешке

  To get started, the seller needs:
  Мне нужны контакты от телеграмм канала для контакта.

  разговор только в устной форме, переписываться недостаточно времени.

  субботы и воскресенья выходные

  Reply
 • June 13, 2024 at 4:05 am
  Permalink

  Recomendo este site sem hesitação! A sensação de confiança que ele transmite é incomparável. Cada clique é uma confirmação da sua dedicação à segurança dos usuários. Parabéns pela excelência!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://newstamil.in/