நிர்வாகத்தில் தமிழகம் முதலிடம்; பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற இடத்தில் தமிழகம் 2வது?

பல்வேறு துறைகளின் செயல்பாடுகள் அடிப்படையில், நிர்வாக திறனில் தமிழகம் முதலிடம் பிடித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் இந்தியாவில் பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற மாநிலங்கள் பட்டியலில், தமிழ்நாடு

Read more